Geschiedenis

De geschiedenis van het CKG start met de oprichting van de vzw Openluchtwerken Limburg te Rekem in het jaar 1946. Aanvankelijk was het centrum een kolonie voor verzwakte kinderen met de nadruk op de gezondheid.

In 1978 gaf Kind & Gezin de kolonies een andere naam: kinderopvangcentra. Een pedagogische en sociale benadering ten aanzien van het kind werd hier vooropgesteld.

Van 1984 tot 1994 werkte het centrum aan een pilootproject: met dezelfde middelen meer kwaliteit leveren door de capaciteit te reduceren en meer gekwalificeerd personeel aan te werven voor kleinere leefgroepen. Dit project was de voorloper van een naamsverandering, namelijk CKG Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning, en van een enveloppen-subsidiëring die vanaf 1995 werd veralgemeend voor alle centra. Het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 april 1995 maakte van Molenberg een CKG met een capaciteit van 65 plaatsen.

In 1996 werd door Kind & Gezin een capaciteitsuitbreiding (20 plaatsen) toegekend op voorwaarde dat die capaciteit in een stedelijk gebied gevestigd werd. Via de contacten met het stadsbestuur van Beringen werd de nood aan bijzondere opvang en crisisopvang in deze regio sterk benadrukt. In die optiek koos men voor een inplanting van deze bijkomende capaciteit in Beringen, meer bepaald in het Molenhof. Op 1 december 1997 startte de werking als CKG in het Molenhof te Beringen. In 2000 werd de capaciteit van het Molenhof verhoogd met 10 in het kader van de begeleiding aan huis.
In de volgende jaren trachtte het CKG telkens in te spelen op nieuwe behoeften. In 2005 werd Het spoor in Maasmechelen opgericht, waar zes kinderen samen met hun ouders ambulant begeleid kunnen worden. In 2006 werd de vzw Koninklijke Openluchtwerken Limburg opgesplitst in een vzw Molenberg, belast met de uitbating van het CKG en een vzw KOL die de gebouwen verder beheert.

Op 1 januari startte de nieuwe werking van de CKG’s waarbij alle hulpverleningsvormen gemoduleerd werden. Elk aanbod vanuit elke werkvorm werd ondergebracht in typemodules. De werking werd efficiënter, meer wetenschappelijk onderbouwd en optimaal subsidiair.

De jaren 2013 en 2014 zullen de geschiedenis ingaan als de “bouwjaren”. Het CKG Molenberg volbracht twee bouwprojecten: het bouwen van een locatie voor een leefgroep en een dienst thuisbegeleiding te Maasmechelen en het bouwen van de hoofdzetel met residentiële, ambulante en mobiele capaciteit te Bilzen. De CKG-gebouwen in de bossen te Rekem werden verlaten op 1 april 2015.