Wat is het CKG?
 Wie zijn wij?

Het CKG Molenberg is een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning dat erkend en gesubsidieerd wordt door Kind en Gezin ingevolge het Besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2012, aangevuld met het M.B. van 21 december 2012. Dit besluit omschrijft een brede waaier van opdrachten t.a.v. gezinnen met jonge kinderen en dit door het aanbieden van een gedifferentieerde en op maat gesneden hulpverlening.

Ons CKG biedt zorg, opvang en begeleiding aan jonge kinderen en hun ouders. Begeleiding kan ambulant, mobiel of residentieel.
Vlaanderen kent 21 erkende CKG's in Vlaanderen met heel wat afdelingen.

Plaats in de Jeugdhulpverlening

In Vlaanderen zijn er heel wat diensten die zich richten op kinderen en/of hun opvoeders, gaande van zeer eenvoudige hulp tot zeer gespecialiseerde hulp. Al deze diensten vallen onder de "integrale jeugdhulp".

Er zijn diensten die zich richten op heel brede preventie: zij bieden heel vrijblijvend advies, informatie, ... aan iedereen die dit zou kunnen gebruiken bv. Consultatiebureau Kind en Gezin
Aan de andere kant van het continuüm is er zeer gespecialiseerde hulp voor een beperkt aantal kinderen of gezinnen bv. langdurige residentiële opvang voor jongeren die zware gedragsproblemen vertonen.

De CKG's bieden pedagogische begeleiding aan gezinnen die aanvoelen dat de algemene adviezen die ze vinden niet volstaan om een probleem in de opvoeding op te lossen, maar waar de problemen ook nog niet van die aard zijn dat ze niet op korte tijd kunnen opgelost of verbeterd worden.

Heel wat hulpaanbod zoals thuisbegeleiding, ambulante trainingen, ambulante en korte opvang kan door het CKG, in overleg met de ouders, zelf ingeschakeld worden. Enkel voor langdurige residentiële opvang moet er ook een derde instantie (de intersectorale toegangspoort) zijn goedkeuring geven.

Het CKG gaat steeds uit van een goede samenwerking met ouders. Zij houden de regie in handen. Er wordt eveneens geïnvesteerd in vlotte samenwerking met eventueel andere betrokken diensten.

Het CKG wil gezinnen ondersteunen op alle mogelijke manieren. Dit kan door het bieden van de tijdelijke zorg voor de kinderen en/of in de ondersteuning en begeleiding van het gezin, dat niet kan kaderen in de gewone kinderdagopvang of in de gewone voor- en naschoolse opvang.

  Om het gezin efficiënt te kunnen ondersteunen beschikt het CKG over drie hulpverleningsvormen: mobiele begeleiding (thuisbegeleiding), ambulante training en/of opvang en residentiële opvang met begeleiding van ouder én kind (zie menu: werkvormen). Crisisopvang is mogelijk op ieder moment van de dag of nacht, alle dagen van het jaar. Deze hulpverleningsvorm leunt sterk aan bij de residentiële opvang.


Geschiedenis

De geschiedenis van het CKG start met de oprichting van de vzw Openluchtwerken Limburg te Rekem in het jaar 1946. Aanvankelijk was het centrum een kolonie voor verzwakte kinderen met de nadruk op de gezondheid.

In 1978 gaf Kind & Gezin de kolonies een andere naam: kinderopvangcentra. Een pedagogische en sociale benadering ten aanzien van het kind werd hier vooropgesteld.

Van 1984 tot 1994 werkte het centrum aan een pilootproject: met dezelfde middelen meer kwaliteit leveren door de capaciteit te reduceren en meer gekwalificeerd personeel aan te werven voor kleinere leefgroepen. Dit project was de voorloper van een naamsverandering, namelijk CKG centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, en van een enveloppen-subsidiëring die vanaf 1995 werd veralgemeend voor alle centra. Het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 april 1995 maakte van Molenberg een CKG met een capaciteit van 65 plaatsen.

In 1996 werd door Kind & Gezin een capaciteitsuitbreiding (20 plaatsen) toegekend op voorwaarde dat die capaciteit in een stedelijk gebied gevestigd werd. Via de contacten met het stadsbestuur van Beringen werd de nood aan bijzondere opvang en crisisopvang in deze regio sterk benadrukt. In die optiek koos men voor een inplanting van deze bijkomende capaciteit in Beringen, meer bepaald in het Molenhof. Op 1 december 1997 startte de werking als CKG in het Molenhof te Beringen. In 2000 werd de capaciteit van het Molenhof verhoogd met 10 in het kader van de begeleiding aan huis.

In de volgende jaren trachtte het CKG telkens in te spelen op nieuwe behoeften. In 2005 werd Het spoor in Maasmechelen opgericht, waar zes kinderen samen met hun ouders ambulant begeleid kunnen worden. In 2006 werd de vzw Koninklijke Openluchtwerken Limburg opgesplitst in een vzw Molenberg, belast met de uitbating van het CKG en een vzw KOL die de gebouwen verder beheert.Op 1 januari startte de nieuwe werking van de CKG’s waarbij alle hulpverleningsvormen gemoduleerd werden. Elk aanbod vanuit elke werkvorm werd ondergebracht in typemodules. De werking werd efficiënter, meer wetenschappelijk onderbouwd en optimaal subsidiair.

De jaren 2013 en 2014 zullen de geschiedenis ingaan als de “bouwjaren”. Het CKG Molenberg volbracht twee bouwprojecten: het bouwen van een locatie voor een leefgroep en een dienst thuisbegeleiding te Maasmechelen en het bouwen van de hoofdzetel met residentiële, ambulante en mobiele capaciteit te Bilzen. De CKG-gebouwen in de bossen te Rekem werden verlaten op 1 april 2015.

 
© CKG Molenberg 2013
Geen frames te zien? Klik hier voor de volledige website